Chung kết The Voice DKT 2017 - Hà Nội
Ngày: 15/11/2017 - Số lượng ảnh: 76