DKT Hồ Chí Minh du lịch hè biển Ninh Chữ - Ninh Thuận
Ngày: 03/07/2017 - Số lượng ảnh: 21